NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

AUDIO - VIDEO - HÌNH => TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC => C => Tác giả chủ đề:: admin trong 12/23/11Tiêu đề: CỤ TÚC
Gửi bởi: admin trong 12/23/11
CỤ TÚC:

Có các nghĩa sau:

1. Được phú cho, được cung cấp đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, có, thừa hưởng.

2. Được trang bị đầy đủ, không thiếu thứ gì.

3. Đầy đủ, hoàn thành, hoàn thiện.

4. Chi tiết, chăm sóc chu đáo, hoàn chỉnh.

5. Sự thụ nhận giới luật của người xuất gia.

6. Đồ dùng, công cụ, phương tiện sinh hoạt.

7. Giới Cụ túc (Tỉ-khâu) mà chư Tăng, Ni xuất gia thụ nhận. Cụ túc giới.


============================
Nếu người muốn Phật Tiên đến cứu,
Ít nhất là phải có lòng thành;
Đạo muốn siêu mà chẳng chịu hành,
Thì không thể nào thành đạo được.
Nhớ lịch sử Thích Ca thuở trước,
Tất nhiên là giải được nghi nan;
Thích Ca xưa chịu lắm khổ nàn,
Mới là được đắc thành Phật quả.
Các Tiên Thánh cũng như thế cả,
Có ai tu thong thả mà thành;
Người khá soi gương đó tu hành,
Chắc chắn được chứng minh đạo phẩm.
Nên để trí sớm khuya suy gẫm,
Làm cho thân khỏi đắm chìm thêm;
Cõi thế gian hết bị kẹp kềm,
Địa ngục cũng không làm sa đọa.
Được trường mạng như là Phật cả,
Không còn mang tạm giả số căn;
Bạn với chư Bồ Tát ngày hằng,
Được cụ túc lục thông như ý
Cảnh chơn thật không điều dối mị,
Sự cũng chơn mà lý cũng chơn;
Được thật tâm và cũng thật thân,
Khác hơn cõi hồng trần huyễn hoặc.

* Trích trong quyển Đời Mạt Pháp của Ngài Thanh Sỉ ở đoạn 2140.