Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Trông chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, Về Cực Lạc mới là hết khổ." Đức Thầy

Tác_giả Đề: GIỚI THIỆU Khuyên Người Đời Tu Niệm  (Đọc 25011 lần)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Bài viết: 187
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • WWW
GIỚI THIỆU


Mục đích Web NamMôADiĐàPhật.Org hình thành (1) nhầm để Khuyên Người Đời Tu Niệm đó là một lòng cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh trầm luân trong vòng Lục Đạo Luân Hồi Sanh Tử(2) để chấn hưng Phật Pháp đó là sắp đặt lại việc tu hành cho hoàn chỉnh và thịnh vượng hơn bở do những mê-tín dị-đoanâm-thanh sắc tướng. Trong các quyển Sấm Giảng Giáo Lý của đấng đại từ bi Huỳnh Phú Sổ (Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo) thiết tha độ đời khuyên chúng sanh niệm Phật với những lời giáo lý nhiệm mầu sau đây:


Sớm về cõi Phật an thân,
  Kẻo kiếp phong trần dày gió dạn sương.


Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh Độ,
  Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.
Nếu như ai cố chí làm lành,
  Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc.
Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,
  Dầu Tiên, Phàm, Ma, quỉ, Súc sanh.
Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành,
  Được cứu cánh về nơi an dưỡng
Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng,
  Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi.


Cõi Tịnh độ lắm điều thanh nhã,
  Khổ, buồn, rầu, lo, sợ chẳng còn.
Chốn Ta bà tim lụn dầu mòn,
  Thân tứ đại của người cũng thế.


Tu hành đâu có tốn xu,
  Mà sau thoát khỏi lao tù thế-gian.


Để sau đến việc tả-tởi,
  Rồi tu sao kiệp chiều mơi cho thành.
Ngày nay chim đã gặp cành,
  Chẳng lo đậu lại cho rành gió mứa.


Trong sấm giảng nếu ai không hiểu,
  Tầm kệ nầy Ta chỉ nẻo đường.
Quyết dạy trần nên nói lời thường,
  Cho sanh chúng đời nay dễ biết.VẬY CHÚNG TA NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Vì một nhân duyên lành nào đó mà hôm nay quý vị có duyên tới đây để tìm hiểu về Phật Pháp. Vì lòng đại từ bi bác ái ấy nên Đức Thầy hạ phầm truyền đạo dại đời. Trong "Quyển 2 - Sám Giảng", Ngài truyền dạy:


     Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc,
          Đức Di Đà truyền mở đạo lành.
     Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh,
          Ra sắc lệnh bảo Ta truyền dạy.
     Nên lao khổ Khùng không có nại,
          Miễn cho đời hiễu đặng Đạo mầu.
     Ai muốn tầm Đạo cả cao sâu,
          Thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ.
     Mau trở lại đừng theo tà quỉ ,
          Tham, Sân ,Si chớ để trong lòng .
     Phải giữ lòng cho được sạch trong,
          Mới thóat khỏi trong vòng bịnh khổ.
     Lớp đau chết kể thôi vô số,
          Thêm tà ma yêu quái chật đường.
     Chốn hồng trần nhiều nổi thảm thương,
          Làm sao cứu những người hung ác.


    Nghe Điên dạy sau nầy thơi thảnh,
          Đây chỉ đường Cực Lạc vãng sanh.
     Đừng có ham lên mặt hùng anh,
          Sa địa ngục uổng thân uổng kiếp.
     Theo đạo lý nhứt tâm mới kịp,
          Ngày nay đà gặp dịp tu hành.
     Niệm Di-Đà rán niệm cho rành,
          Thì mới được sống coi Tiên Thánh.

                                                Quyển 2: Kê Dân Của Người Khùng

Và mục đích tu hành của chúng ta là để giải thoát bệnh khổ luân hồi sanh tử trong lục đạo để cầu mong về làm dân Phật quốc Tịnh Độ Tây Phương mà thảnh thơi an dưỡng. Chúng tôi gợi ý quý vị nên theo từng bước sau đây thì  sẽ tìm được con đường giác ngộ giải thoát cho riêng mình và có thể giúp người khác giác ngộ như gia đình và bạn bè, v.v.


Nghe toàn bộ Sấm Giảng Giáo Lý bên cột trái hoặc vào bên trong phần âm thanh để nghe từng phần và có kèm theo dòng chữ.  Đây là bước đầu tiên quý vị nên nghe trước để biết cách tu hành và để sửa mình trong sạch.

    Đơì vật chất văn minh tranh cạnh,
        Chữ lợi quyền giựt giết lẫn nhau.
    Động lòng hiền chư Phật đớn đau,
        Cho kinh sấm dạy răn trần thế.
    Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế,
        Nghèo bạc vàng đạo đức cũng nghèo.
    Ta xuống trần nhằm lúc nạn eo,
        Nên phải bị kẻ hung khinh bỉ.   
    Vì bác ái nên thân Cuồng Sĩ,
        Phải chịu điều khổ hạnh sâu xa.
    Mong cho đời gặp lúc khải ca,
        Trong bốn biển thái bình mới toại.
    Phật, Tiên, Thánh, lòng nhơn hà hải,
        Những ước ao thế giới hòa bình.
    Nên khuyên đời truyền bá sử kinh,
        Cho sanh chúng sửa mình trong sạch.

                                            Quyển 4: Giác Mê Tâm Kệ


Nghe Những Mẫu Chuyện Bên Thầy bên cột trái hoặc vào trong phần âm thanh. Đây là những mẫu chuyện mà quý vị có thể học hỏi và rút kinh nghiệm để mình không lầm đường lạc lối, để biết cách tu hành.


Trì danh niệm Phật tức Lục Tự Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) bất cứ lúc nào (đi, đứng, nằm, ngồi). Quý vị nên ăn chay để nuôi dưỡng tâm từ bi và gieo trồng hạt gióng Bồ Đề. Cố gắng diệt trừ phiền nảo và giảm bớt Tham, Sân, Si. Luôn nguyện làm các điều lành và tránh các điều dữ. Làm các việc thiện, thì các việc ác sẽ dần dần hao mòn.

    Thấy dương trần làm dữ làm hung,
        Nên khuyên nhủ cho người lương thiện.
    Chữ Lục Tự trì tâm bất viễn,
        Thì lâm nguy có kẻ cứu mình.

                                          Quyển 2: Kê Dân Của Người Khùng (trang 6)
   

     Xác trần tục như cây cạnh khến,
        Làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn.
    Đẽo với bào riết nó cũng tròn,
        Đến chừng đó trông vào rất tốt.

                                          Quyển 4: Giác Mê Tâm Kệ


Tôn-Chỉ Hành Đạo

Quý vị có thể bắt đầu theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong trang nầy mà hành theo. Đức Thầy đã cặng kẻ chép các công thức hành đạo cho chúng ta. Vậy hãy theo hướng dẫn nầy thì sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng.

    Luật nhân quả thật là cao viễn,
        Suốt cổ kim chẳng lọt một ai.
    Vậy ta nên làm việc thẳng ngay,
        Cứ bền chí có ngày thong thả.

                                         Quyển 5: Khuyến Thiện (Trang 2)


Sưu tầm về kinh điển Phật Pháp và tìm hiểu thêm về đạo Thích Ca

    Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu,
        Hãy tìm kiếm cái không mới có.
    Ngôi Tam Bảo hãy thờ Trần Đỏ,
        Tạo làm chi những cốt với hình.
    Khùng nói cho già trẻ làm tin ,
        Theo Lục Tổ chớ theo Thần Tú.
    Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ,
        Thức dậy tìm Đạo chánh của Khùng.
    Đặng sau xem liệt quốc tranh hùng,
        Được sanh sống nhờ ơn Chín Bệ.

                                         Quyển 2: Kê Dân Của Người Khùng (trang 6)       

     Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng,
        Với tín nữ thiện nam Phật Giáo.
    Nên cố gắng trau thân gìn Đạo,
        Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành.
    Làm cho đời hiểu rõ thinh danh,
        Công đức Phật từ bi vô lượng.
    Đồng dẹp bớt âm thinh sắc tướng,
        Lo chấn hưng Phật Pháp mới là.
    Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca,
        Lòng tự giác xả thân tầm Đạo.

                                         Quyển 5: Khuyến Thiện (Trang 2)

Mong rằng quý vị ghe qua toàn bộ 5 quyển Sấm Giảng Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ vì những quyển sách quý báo nầy bao gồm tất cả phương cách để sữa mình trong sạch như Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đề, Bát Nhẩn, Thập Thiện, etc... Trong Quyển 5 Khuyến Thiện nội-dung Đức Giáo-Chủ nhắc tiểu-sử Đức Thích-Ca và luận giảng về tám sự khổ trong cõi Ta-bà, về pháp môn tịnh độ, về cách diệt ngũ-trược, trừ thập ác và hành thập thiện. Chúng tôi biết rằng đây là một trong những cách hay nhất để bắt đầu vì do vô số sách vở, bài viết, kinh kệ làm cho chúng ta mất nhiều thời gian hơn nên chúng tôi nghỉ rằng đây là nơi khởi đầu tốt nhấtđầy đủ nhất. Và giờ đây chúng tôi đã có duyên với Phật Pháp nên cũng đang trên con đường tu học của mình. Sau đây là những tài liệu vàng ngọc cùng chia sẽ đến quý vị để cùng nhau tìm đường giải thoát Lục Đạo Luân Hồi.

     Ai có nói ta là người quấy,
          Ta cũng cam cũng chịu tiếng đời.
     Tỏ ít câu cầu chúc cho đời,
          Mong bá tánh vạn dân giải thoát.
« Sửa lần cuối: 09/06/11 gửi bởi admin »
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.
 

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.