NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

AUDIO - VIDEO - HÌNH => TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC => T => Tác giả chủ đề:: admin trong 03/11/10Tiêu đề: TÍN, NGUYỆN, HÀNH
Gửi bởi: admin trong 03/11/10
TÍN, NGUYỆN, HÀNH

Tông chỉ của Tịnh Độ là : TÍN, NGUYỆN, HÀNH

TÍN: Tin tưởng, không ngờ vực.

Có ba thứ tin :

 - Tin lời Phật Thích Ca chẳng dối gạt người.
 - Tin Cõi Cực lạc không già không bệnh, không chết, muốn gì được nấy.
 - Tin mình kiếp này sẽ được vãng sanh, chẳng cần đợi kiếp sau.

NGUYỆN: Có hai thứ nguyện :

- Tiểu nguyện: Hễ phát tiểu nguyện thì không hợp nhân quả, chẳng được vãng sanh. Tại vì sao? Vì tiểu nguyện chỉ phát nguyện cho một mình được vãng sanh, nếu không trở lại đầu thai thì làm sao có quả báo? Bây giờ chẳng nói về kiếp trước, chỉ nói kiếp này: Từ nhỏ tới lớn ta có sát sanh không? Ta có giết chết con muỗi con kiến hay không? Ta có ăn thịt chúng sanh không? Theo nhân quả là một mạng phải đền một mạng, ta ăn một cục thịt trả một cục thịt, thế thì làm sao trả nợ mạng, nợ thịt? Cho nên ta cần phải phát đại nguyện.

- Đại nguyện: Ví như mình hiện nay không có tiền mặt để trả nợ, ký phiếu hẹn đến kỳ sau. Sau này được sanh Cõi Cực lạc rồi, thành Phật trở về độ hết tất cả chúng sanh. Ngoài Phát nguyện như thế, còn phải thực hành.

HÀNH:  Cần nhất là phải hành theo đại nguyện của mình, nếu không thực hành là nguyện giả, cũng như người tu Tịnh Độ mà không ăn chay là nguyện giả. Tại sao? Vì đã phát nguyện độ chúng sanh, còn ăn thịt chúng sanh, chẳng phải nguyện giả ư? Như câu hồi hướng trong Kinh Di Đà:" Thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm cùng hồi hướng", tức làm bất cứ việc phước thiện gì đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó có chủ nợ của mình. Bất cứ con người hay súc sinh; gặp con chó cũng phải phát tâm độ, mặc dù con chó không biết nghe mình nhưng cũng nói, gặp con mèo thì độ con mèo. thử hỏi hiện nay có ai làm như vậy không? Có người phát tâm tu Tịnh Độ đã hơn ba mươi năm, cũng có phát đại nguyện, nhưng hỏi về phần thực hành thì không có.